ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สภาพนักงาน ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน ในการนี้ 😍ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีให้เกียรติกล่าวต้อนรับ 🙏
👉การประชุมปรับแผนฯ ในครั้งนี้ สมาชิกสภาพนักงานได้ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อ BUU Senate โดยร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางในการขับเคลื่อนแผนฯ ที่มีคุณภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม