5 ประเด็นสูงสุดที่เสนอในประชาคมเห็นอะไรใน ม.บูรพา

          ตามที่สภาพนักงานได้จัดทำแบบสำรวจ “ประชาคมเห็นอะไรใน ม.บูรพา” เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรม Happy workplace เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ทำงานด้วยความสุข มีสุขภาวะที่ดี และร่วมขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน และขอความร่วมมือไปยังส่วนงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตอบแบบสำรวจ “ประชาคมเห็นอะไรใน ม.บูรพา”
           สภาพนักงาน ขอรายงานผลการสำรวจฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน (จากจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ ๒๐๗ คน) และขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้