ประกาศกำหนดการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้