สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ “เปลี่ยนMindsetเพื่อความสำเร็จของชีวิต”

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ และการพัฒนาทางเทคโนโลยี กระบวนการทำงานของทุกองค์กรย่อมต้องมีการปรับตัว และมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การให้ความสำคัญต่อคนทำงานในองค์กรนั้นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ  เหนือสิ่งอื่นใด ต้องเริ่มจากการปรับวิธีคิดหรือกรอบความคิด (Mindset) ที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน เราจึงมักได้ยินคำว่า Mindset กันอยู่บ่อยๆ  Mindset มีกี่ประเภท เรามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจ แง่คิด และมุมมองดีดี ได้ในสารสภาพนักงานฉบับนี้