ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะแสวงหาแนวทางการพัฒนาฯ จากคณะแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564    สภาพนักงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน พร้อมสมาชิกสภาพนักงาน ประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางการพัฒนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงานฯ จากคณะผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์