ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะแสวงหาแนวทางการพัฒนาฯ จากสำนักคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สภาพนักงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน พร้อมสมาชิกสภาพนักงาน ประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางการพัฒนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงานฯ จากคณะผู้บริหาร อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยนานาชาติ