ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะแสวงหาแนวทางการพัฒนาฯ จากสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม KA500 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองราชสิริราชสมบัติ 60 ปี  สภาพนักงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน พร้อมสมาชิกสภาพนักงาน ประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางการพัฒนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงานฯ จากคณะผู้บริหาร  และผู้ปฏิบัติงานสำนักอธิการบดี