ความสมดุลของชีวิต-งานและการออม (Balance of work, life and saving)

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ชีวิตการทำงานของมนุษย์เราทุกวันนี้ ในบางครั้งอาจดูเร่งรีบจนอาจลืมบางอย่างที่สำคัญที่สุดในชีวิตไป สิ่งที่สำคัญและพึงมีเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิต เราควรใช้ชีวิตอย่างสมดุลและพอเพียงทั้งในเรื่องเวลาที่ให้กับการทำงาน ครอบครัว การดูแลใส่ใจสุขภาพกายและใจ การพักผ่อน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง รวมถึงการอุทิศตนเพื่อสังคม ล้วนสำคัญทั้งสิ้น… มาหาความหมายของ “ความสมดุลของชีวิต – งานและการออม (Balance of work, life and saving)”

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล