ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะแสวงหาแนวทางการพัฒนาฯ จากบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน คุณใหม่ ภูผา รองประธานสภาพนักงาน คนที่ ๑ และสมาชิกสภาพนักงาน จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางการพัฒนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงานฯ จากคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย  ณ ห้องประชุม ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา