ปอมท. ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ปอมท. ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำทุกปี
ในการนี้ ที่ประชุม ปอมท. จึงขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 6 สาขา ดังนี้

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. สาขาสังคมศาสตร์

4. สาขามนุษยศาสตร์

5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์

6. สาขารับใช้สังคม

สามารถส่งสาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานสภาอาจารย์/ สภาคณาจารย์/สภาคณาจารย์และข้าราชการ/สภาคณาจารย์และพนักงาน/สภาพนักงาน
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ กรอกรายละเอียดประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มกำหนด กรุณานำส่งไปที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน/สภาพนักงาน ต้นสังกัดภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564