บทบาทของภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนแปลงไปจาก English เป็น Englishes

                    สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ บทบาทของภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนแปลงไปจาก English เป็น Englishes
                    ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และภาษาที่สอง เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของสำเนียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไป สำเนียงที่หลากหลายถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการใช้ภาษา การใช้ภาษาในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร…. ติดตามเรื่องราวของภาษาได้ในสารสภาฉบับนี้