มอบปฏิทินในโครงการ Service Mind by Senate และโครงการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักและความสุขสู่ผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาชิก และผู้ปฏิบัติงานสภาพนักงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม อดีตประธานสภาพนักงาน (ชุดที่ ๔) ได้ร่วมกิจกรรมกับสภาพนักงานในครั้งนี้ ได้นำปฏิทินในโครงการ Service Mind by Senate ปันน้ำใจเพื่อผู้พิการทางสายตา ส่งมอบให้ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อต่อยอดนำไปเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ และประยุกต์จัดทำสื่อสร้างเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็น และได้บริจาคดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช รวมถึงต้นกล้า และได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวกับคณะครูและนักเรียนฯ