บริษัทเจียไต๋ จำกัด มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

             เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัทเจียไต๋ จำกัด ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นจำนวน ๕๐๐ ซอง มูลค่ารวม ๗,๕๐๐ บาท เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก และความสุขสู่ผู้พิการทางสายตาให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำไปใช้เพื่อเรียนรู้และลงมือเพาะปลูกผักสวนครัวด้วยตัวเอง แล้วนำไปประกอบอาหาร หากมีเหลือ ก็จะนำไปจำหน่ายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชาชนได้พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจียไต๋ จำกัด เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมสร้างอนาคตให้กับผู้พิการทางสายตา