ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะฯ จากคณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 สภาพนักงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน พร้อมสมาชิกสภาพนักงาน ประชุมบฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางการพัฒนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงานฯ จากคณะผู้บริหาร อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์