ขอเชิญฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง เส้นทางความสำเร็จของบุคลากรต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

                     สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “เส้นทางความสำเร็จของบุคลากรต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา” ในหัวข้อ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น
ผ่านโปรแกรม zoom ลงทะเบียนร่วมฟังบรรยายได้ที่ shorturl.at/mIV16 หรือผ่าน QR Code ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔