ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยากรบรรยายโดย นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น ๓ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์