ขอเชิญชวนข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “Happy Money Happy Retirement… เพิ่มไว้ใช้ในวันเกษียณ”

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “Happy Money Happy Retirement… เพิ่มไว้ใช้ในวันเกษียณ”ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Google Meet วิทยากรโดย คุณกานต์ ลชิตากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถลงทะเบียนร่วมฟังบรรยายได้ที่ https://forms.gle/b36Spw61yeYEgoov7