ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “เส้นทางความสำเร็จของบุคลากรต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา”

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “เส้นทางความสำเร็จของบุคลากรต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา” ในหัวข้อ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น
ผ่านโปรแกรม zoom
💻ลงทะเบียนร่วมฟังบรรยายได้ที่ shorturl.at/xBD47 หรือผ่าน QR Code ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔