การบรรยายออนไลน์ เรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์ สร้างความมั่นคง ให้กับชีวิตคนทำงานอย่างไร”

                  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ สร้างความมั่นคง ให้กับชีวิตคนทำงานอย่างไร”  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านโปรแกรม Google Meet  โดย คุณสัญชัย เตชะมนูญ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
สามารถลงทะเบียนร่วมฟังบรรยายได้ที่ https://forms.gle/kiEiESGFYhbeGPsb6