อุปสรรคในการเขียนตำรา

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สารสภาฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ อุปสรรคในการเขียนตำรา หนึ่งในเป้าหมายของคณาจารย์หลายท่านก็คือ “การเขียนตำรา” วัตถุประสงค์นั้นอาจจะใช้เพื่อประกอบในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ฯลฯ หากแต่เป้าหมายที่แตกต่างกันไปนั้น ผู้เขียนก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสะท้อนออกมาด้วย “คุณภาพ” ของตำราที่เขียนขึ้น ซึ่งผู้เขียนบทความได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเขียนตำราวิชาพื้นฐานที่น่าสนใจและนำมาแบ่งปันผ่านบทความนี้

ขอขอบคุณ ดร.วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม สมาชิกสภาพนักงาน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา