ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

🎉สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทุกท่าน ✨💖โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

๑. สาขาการวิจัย
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.เด่นชัย ปราบจันดี

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.กิดาการ สายธนู

๒. สาขาการบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

๓. สาขาการบริการ สนับสนุน และช่วยวิชาการ
นางสาวขันทอง สุขผ่อง

๔. สาขาคนดีศรีบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์

✨✨โดยผู้ได้รับรางวัลทั้ง ๖ ท่าน จะเข้าพิธีเพื่อรับมอบเข็ม ผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” 📌ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๖ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๒๐๑ หอประชุมธำรง บัวศรี