พิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครอบรอบ 66 ปี (8 กรกฎ) มอบเข็มและเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี โดยมี ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ และอาจารย์เสกสรร พรมเกษา เป็นผู้แทนจากสภาพนักงาน กล่าวคำประกาศเกียรติคุณผู้รับรางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564