นายกสภามหาวิทยาลัยพบสภาพนักงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา และทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ให้สมาชิกสภาพนักงานทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น