EdPEx มากกว่าการประกันคุณภาพการศึกษา แต่เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

                      สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ สารสภาฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ  EdPEx มากกว่าการประกันคุณภาพการศึกษา แต่เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ที่มอบให้แก่องค์การทุกประเภททุกขนาดทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก ก่อนอื่นขอนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับคำว่า EdPEx รวมถึงเกณฑ์ต่างๆ และบทบาทสำคัญที่จะทำองค์กร เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ขององค์กรทั้ง ๕ ด้าน

ขอขอบคุณ ดร.ธนพล พุกเส็ง สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์