ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การประเมินค่างานของบุคลาการสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ”

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรม “การประเมินค่างานของบุคลาการสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ”
วิทยากรโดย คุณปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🕘ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting
📣สมัครอบรมฟรี!!! รูปแบบ Online ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ตุลาคม 2564 ที่ http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=258…
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ โทร. 089-843-9890 หรือ คุณอำพล พุ่มไพจิตร 083-022-8732
e-mail : council.staff123@gmail.com