ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption” วันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญฟัง การบรรยายพิเศษ
• ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
• เส้นทางการเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
• การอยู่รอดและทิศทางของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภา/อธิการบดี จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน
• ธรรมาภิบาลเชิงรุก สร้างความสุขในอุดมศึกษา
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education