เสวนาออนไลน์ เรื่อง “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ”

เมื่อช่วงบ่าย (วันที่ ๒๐ และวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔) สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน และกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาชิก และผู้ปฏิบัติงานสภาพนักงาน ได้จัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ” ผ่านโปรแกรม ZOOM

วิทยากรโดย

คุณคนอง วรรณศรี ที่ปรึกษาและอดีตประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ดร.วรเทพ มุธุวรรณ ผู้ได้รับรางวัลบริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
คุณบังอร สัตยวณิช ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านบริการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
คุณพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้ได้รับรางวัลบริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑