ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมฟังการบรรยายในโครงการเสวนาเรื่องใกล้ตัว ในหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย สำคัญอย่างไร”

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมฟังการบรรยายในโครงการเสวนาเรื่องใกล้ตัว ในหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย สำคัญอย่างไร”
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านโปรแกรม Zoom 💻
Meeting ID: 941 0924 2481
Passcode: 822189
โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาจำนวน ๔ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
บรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบูรพาสู่การจัดอันดับคุณภาพ”
๒. ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
บรรยายหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในมุมมองของการพัฒนาประเทศ”
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการอำนวยการโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึกและการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
บรรยายหัวข้อ “เกณฑ์ในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย”
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีกร  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และกรรมการอำนวยการโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึกและการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
บรรยายหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย: ภาพรวมโลก ภาพรวมประเทศไทย และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย”
💻สามารถลงทะเบียนร่วมฟังเสวนาได้ที่ https://zhort.link/h6x