โครงการเสวนาเรื่องใกล้ตัว ในหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย สำคัญอย่างไร”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน และกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาชิก และผู้ปฏิบัติงานสภาพนักงาน ได้จัดโครงการเสวนาเรื่องใกล้ตัว ในหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย สำคัญอย่างไร” ผ่านโปรแกรม Zoom