อบรมโครงการสิทธิประกันสังคมที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ และกองทุนทดแทน

สภาพนักงานจัดอบรมโครงการสิทธิประกันสังคมที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ และกองทุนทดแทน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม จนถึง วันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ดังนี้

กองกิจการนิสิต สำนกงานอธิการบดี วันที่ 25 และ 26  ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันที่ 26 และ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น

สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 27 และ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00  น.

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สำนักหอสมุด วันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00  น.

วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กองบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และศูนย์จีนศึกษา วันที่ 2 แล 3 พฤศิจากยน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. เวลา 09.00 -12.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น

คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 8 และ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 9 และวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

กองคลังและทรัพย์สิน วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

คณะวิทยาการสารสนเทศ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

สำนักบริการวิชาการ วันที่ 11 และ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันนที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.