ขอเชิญเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2565

สภาพนักงานขอเชิญเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัล “รัตนบูรพา”

ประจำปี พ.ศ. 2565

๑.๑  สาขาการจัดการเรียนรู้                                                                                จำนวน  ๑  คน

๑.๒  สาขาการวิจัย                                                                                              จำนวน  ๓  คน

       ๑.๒.๑ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          จำนวน  ๑  คน

       ๑.๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                        จำนวน  ๑  คน

       ๑.๒.๓ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                     จำนวน  ๑  คน

๑.๓  สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น                                                         จำนวน  ๒  คน

       ๑.๓.๑ การสร้างสรรค์                                                     จำนวน  ๑  คน

       ๑.๓.๒ การประดิษฐ์คิดค้น                                               จำนวน  ๑  คน

๑.๔  สาขาการบริการวิชาการ                                                                              จำนวน  ๑  คน

๑.๕  สาขาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                                                       จำนวน  ๑  คน

๑.๖  สาขาการบริการ สนับสนุน และช่วยวิชาการ                                                  จำนวน  ๑ คน

๑.๗ สาขาคนดีศรีบูรพา                                                                                      จำนวน  ๑  คน

สามารถยื่นประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ที่งานสภาพนักงานช่องทางวิธีการสมัคร หรือเสนอชื่อ ดังนี้
๑. สมัครด้วยตนเอง หรือ
๒. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ โดยมีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรับรองอย่างน้อย ๓ คน หรือ
๓. ส่วนงานเสนอชื่อ (ตามมติคณะกรรมการประจำส่วนงาน)

โดยขอให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และให้สแกนเอกสารทั้งหมด  และส่งมาที่อีเมล : senate@buu.ac.th พร้อมต้นฉบับจำนวน ๑ ชุด นำส่งที่สภาพนักงาน ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานที่นี่