การกลั่นแกล้งในโรงเรียน (School Bullying)”

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ สารสภาฉบับแรกของปี ๒๕๖๕ มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ 👉 “การกลั่นแกล้งในโรงเรียน (School Bullying)” เป็นการกลั่นแกล้งชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสถานศึกษา อาจเป็นการกลั่นแกล้งทางกาย ทางเพศ ทางวาจา หรือทางจิตใจ โดยการกระทำที่จะนับเป็นการกลั่นแกล้งนั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง และความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งได้ทวีคูณมากขึ้นในปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา