สิ่งเล็กๆที่แบ่งปัน

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สารสภาฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ สิ่งเล็กๆที่แบ่งปัน การให้คุณค่ากับปัจจุบันขณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ จะทำให้เราได้ตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลา ทุกเวลา ตระหนักรู้ว่าคุณค่าจะทำให้มีความหมายกับชีวิต มักเกิดคำถามที่ว่า เป้าหมายชีวิตสูงสุดคืออะไร จุดยืนของชีวิตคืออะไร ชีวิตเราอยู่เพื่ออะไร ฯลฯ ชีวิตย่อมจะมีความสุขเพียงเราอยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้น

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์