ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ

สภาพนักงานของแสดงความยินดีกับ ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้านวิชาชีพดีเด่น