วันนอนหลับโลก

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565  #วันนอนหลับโลก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 กับคำขวัญ “นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง” แต่ละคืนเราควรต้องนอนหลับให้ได้กี่ชั่วโมง… ปัญหาของการนอนมีหลายอย่าง ดังนั้น การมีสุขอนามัยที่ดีของการนอนหลับส่งผลทั้งร่างกายและจิตใจที่เป็นสุขได้ หาคำตอบและข้อดีของการนอนหลับได้ในสารสภาฉบับนี้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา หวังสุขไพศาล สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์