ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขอตำแหน่งวิชาการอย่างไร – ไม่ให้โดนเท”

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขอตำแหน่งวิชาการอย่างไร – ไม่ให้โดนเท” 😁😁
📌ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ผ่านระบบ zoom meeting
🌟วิทยากรผู้บรรยาย โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท่านวิทยากรจะมาเล่า พูดคุย ถ่ายทอดเทคนิคและตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ แบบตรงประเด็นกันเลยทีเดียว 🎯
💻ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่
shorturl.at/xANRX หรือผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00 น.
✌️✌️กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการโดย คณะกรรมการสภาพนักงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 – ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย