ผลการสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลการสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา

ปี 2564

ปี 2562

ปี 2561

รายงานผลการสำรวจแยกส่วนงาน

ส่วนงาน

ปี 2561

ปี 2562

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะดนตรีและการแสดง

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะพยาบาลศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะแพทยศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะเภสัชศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะโลจิสติกส์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะวิทยาการสารสนเทศ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะวิทยาศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะศึกษาศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะสหเวชศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

วิทยาลัยนานาชาติ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

วิทยาการวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะอัญมณี

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สถาบันภาษา

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำนักคอมพิวเตอร์

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำนักหอสมุด

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำนักบริการวิชาการ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำนักงานอธิการบดี

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ