ฟรี นวดไทยเพื่อสุขภาพ

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านที่สนใจ รับบริการ #ฟรี นวดไทยเพื่อสุขภาพ ให้บริการโดย “ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง” ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 09.00-16.00 น.) จัดขึ้น ณ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 ห้อง 3207