ต้อนรับสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
🌟เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน นายใหม่ ภูผา รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 อาจารย์เสกสรร พรมเกษา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 1 ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 4 พร้อมด้วยสมาชิกสภาพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานงานสภาพนักงาน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)