“งานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564 และ ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564”

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัด “งานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564 และ ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564”
ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. – 20.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา