การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ครั้งที่ 11 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 103

มื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา และสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดงาน

ณ ห้องประชุม 805 และห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
🌟สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน นายใหม่ ภูผา รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 นางสุนันทา อินทเจริญ รองเลขาธิการ คนที่ 2 พร้อมด้วยสมาชิกสภาพนักงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ในการประชุมครั้งนี้
⭐️ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
✨นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา
✨ในการนี้ ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนา Growth Mindset ของผู้บริหารและบุคลากร สู่การเข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจสถานการณ์ ของอุดมศึกษาไทย”