งานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลรัตนบูรพา ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565 รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลรัตนบูรพา ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565 รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

Cr: ขอขอบคุณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับภาพถ่ายสวยๆ ภายในงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติฯ