เตรียมความพร้อมก่อนย้ายข้อมูลGoogleDrive

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2565 #เตรียมความพร้อมก่อนย้ายข้อมูลGoogleDrive จากที่หลาย ๆ ท่านพอทราบข่าวจากประกาศของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาก่อนหน้านี้ แจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน โปรดสำรองข้อมูล หรือ ย้ายข้อมูล

เนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายการใช้งานของ Google workspace for education ทำให้ผู้ใช้งานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยบูรพาไม่สามารถใช้พื้นที่แบบไม่จำกัดได้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการแจ้งปรับลดพื้นที่เหลือ 20 GB ต่อคน ถ้าผู้ใช้งานมีการใช้เนื้อที่เกินกำหนด จำเป็นต้องมีการย้ายข้อมูลออกให้มีเนื้อที่การใช้งานน้อยกว่า 20 GB มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีกำหนดการให้ย้ายข้อมูลออกก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2565 จากนั้น จะมีการล็อกบัญชีผู้ที่ใช้เนื้อที่เกินกำหนดให้ไม่สามารถเข้าระบบ @go.buu.ac.th ได้

ขอขอบคุณ คุณอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์ สมาชิกสภาพนักงานสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา