อบรม “รู้เท่าทันการเบิกสิทธิประกันสังคม”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาพนักงานจัดอบรมบรรยายให้ความรู้  “รู้เท่าทันการเบิกสิทธิประกันสังคม” ให้แก่ผู้สนใจผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

 

t