สภาพนักงานมอบจักรยานเพื่อนักเรียนผู้ยากไร้ ห่างไกลโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนผู้ยากไร้ ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน ขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ผู้ปกครองมีอาชีพทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป การมาเรียนของนักเรียน ที่ต้องเดินเท้าไป-กลับโรงเรียนวันละ 4-5 กิโลเมตร นักเรียนมาเรียนสายส่งผลกระทบต่อการเรียน สภาพนักงานจึงขอรับการสนับสนุนจักรยาน หรือสิ่งของที่ยังสามารถใช้งานได้เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา และการดำรงชีวิต
💟สภาพนักงาน นำโดย ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 พร้อมด้วยสมาชิกสภาพนักงาน เป็นผู้แทนส่งมอบจักรยาน และสิ่งของที่จำเป็นให้กับคณะครูและนักเรียน โดยมี นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คุณครูอังคาร จันทร์คลาย และตัวแทนนักเรียน รับมอบจักรยาน และสิ่งของที่จำเป็นในครั้งนี้