ทะเบียนขอปลดล็อคชั่วคราว ของบัญชีอีเมล @go.buu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์ หากบัญชี “ถูกระงับชั่วคราว” ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2565 นี้ ผู้ใช้งานอีเมล @go ยังสามารถลงทะเบียนขอปลดล็อค “บัญชีชั่วคราว” ได้ที่ http://link.buu.ac.th/unlockgo
จากนั้นให้ดำเนินการคัดลอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจำเป็นต้องลบข้อมูลจาก Google Drive รวมถึงไฟล์ที่อยู่ในถังขยะ ให้เหลือไม่เกิน 20 GB เท่านั้น
หมายเหตุ
– จะต้องลงทะเบียนขอปลดล็อคชั่วคราว ได้หลังจากที่บัญชีถูกล็อคแล้วเท่านั้น
– ผู้ใช้ที่ได้รับการปลดล็อกชั่วคราวจะต้องดำเนินการย้ายข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
– หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป บัญชีจะถูกลบทันทีและไม่สามารถกู้คืนได้ รวมถึงศิษย์เก่าจะไม่สามารถใช้บัญชีได้