เปิดรับข้อเสนอโครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยโครงการพื้นฐานภาครัฐ สนับสนุนทุนสำหรับ วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการในการใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ”

ประชาสัมพันธ์!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยโครงการพื้นฐานภาครัฐ สนับสนุนทุนสำหรับ วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการในการใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ”

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยบูรพา ท่านใดที่มีความต้องการข้อมูลด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ หรือ ทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรม ส่งซึ่งเสนอโครงการผ่านหัวหน้าส่วนงาน หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ ดร.ชินวุธ ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ในการให้คำแนะนำในการ Matching กับห้องปฏิบัติการที่ดูแลการทดสอบที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ (หจก. – บริษัท)