ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมฟังเสวนา “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความสำเร็จของบุคคลต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ความภาคภูมิใจในรางวัลรัตนบูรพาจากความเพียรพยายาม”

สภาพนักงานขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมฟังเสวนา “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความสำเร็จของบุคคลต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ความภาคภูมิใจในรางวัลรัตนบูรพาจากความเพียรพยายาม” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร (สำนักงานอธิการบดี) หรือ Online ผ่าน Google Meet

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่ https://bit.ly/RatanaBUU65

ลิ้งค์เข้าร่วมฟังเสวนา https://meet.google.com/ixr-iyzi-gzn