คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตและนวัตกรรม “Composite Manufacturing and Innovation” โดยคณะวิทยากรจาก Cobra International Co., Ltd.

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตและนวัตกรรม “Composite Manufacturing and Innovation”
โดยคณะวิทยากรจาก Cobra International Co., Ltd. ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM