เยี่ยมชมโครงการ U2T ตำบลอ่างศิลา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสภาพนักงาน ได้นำผู้เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ U2T ตำบลอ่างศิลา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี : หอยนางรมจากฟาร์มสู่จาน” ณ ศาลากาญจนาภิเษก หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา
🧡โดยมีผู้นำชุมชน นางทิพย์วรรณ ถาวรวิระยะนันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ และประชาชนตำบลอ่างศิลา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวกับ “การเลี้ยงหอยนางรมบนบกด้วยระบบน้ำแบบกึ่งปิด” ซึ่งเป็นการเลี้ยงหอยนางรมบนบกในรูปแบบใหม่ และได้สาธิตวิธีการแปรรูปอาหาร “น้ำพริกเผาหอยนางรมอ่างศิลา”